Υπόγεια ύδατα και υδρολογικός κύκλος. Υδραυλικά χαρακτηριστικά υδροφόρων στρωμάτων. Εξισώσεις μονοδιάστατης ροής σε περιορισμένα, ελεύθερα και περιορισμένα με διαρροές υδροφόρα στρώματα. Επίλυση δισδιάστατων ροών με αναλυτικές και γραφικές μεθόδους καθώς και με την μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών. Φαινόμενα μεταφοράς μάζας στο υπόγειο νερό (συναγωγή, υδρομηχανική διασπορά, προσρόφηση, χημική μετατροπή). Μονοδιάστατη εξίσωση μεταφοράς σε περιορισμένο υδροφόρο στρώμα και αναλυτικές λύσεις.