1. Επιλεκτική επανάληψη στοιχείων Ρευστομηχανικής και Υδραυλικής.
  2. 1ο Πείραμα. Πρόσκρουση ελεύθερης φλέβας σε διάφορες επιφάνειες.
  3. 2ο Πείραμα. Παροχόμετρα για ανοικτούς αγωγούς: Εκχειλιστές λεπτής στέψης.
  4. 3ο Πείραμα. Εκροή λεπτής φλέβας από δοχείο: συντελεστές παροχής και ταχύτητας. Τροχιές φλεβών.
  5. 4ο Πείραμα. Απώλειες ενέργειας σε κλειστούς αγωγούς.
  6. 5ο Πείραμα. Ροή σε ανοικτούς αγωγούς και δύναμη σε θυρόφραγμα.
  7. 6ο Πείραμα. Παροχόμετρα κλειστών αγωγών: Venturi και Διάφραγμα με Οπή.
  8. Εισαγωγή στην έννοια της οπισθέλκουσας δύναμης και υδροδυναμικής άνωσεως.