1. Ενέργεια, ισχύς και τάσεις ακτινοβολίας κυμάτων.
2. Κυματογενής ανύψωση και αναρρίχηση μέσης στάθμης ελεύθερης επιφάνειας.
3. Μη-αρμονικοί κυματισμοί: φάσματα και παράκτιες διεργασίες.
4. Κυματογενή παράκτια ρεύματα.
5. Μεταφορά φερτών υλών στην παράκτια ζώνη.
6. Μορφοδυναμική πυθμένα.
7. Έργα προστασίας ακτών.
8. Αριθμητικές μεθοδολογίες ακτομηχανικής.