1. Μη γραμμικοί κυματισμοί.
  2. Κυματογενής ανύψωση και αναρρίχηση.
  3. Παράκτιες διεργασίες μη-αρμονικών κυματισμών.
  4. Παράκτια κυκλοφορία υδάτων και κυματογενή ρεύματα.
  5. Παράκτια στερεομεταφορά.
  6. Μορφοδυναμική ακτών.
  7. Διαφορικές εξισώσεις διάδοσης κυματισμών και κυκλοφορίας υδάτων και αριθμητικές μεθοδολογίες επίλυσης.