1. Εισαγωγή
Έννοιες και ορισμοί, Περιβάλλον και έργα, Επιπτώσεις, Ιστορική αναδρομή, Σημαντικότητα
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Νομοθεσία.
2. Πρόβλεψη και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Μεθοδολογία και εφαρμογές τεχνικών, Πρόβλεψη και εκτίμηση κινδύνων, Εκτίμηση επιπτώσεων
από ατυχήματα.
3. Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Κινδύνων
Μεθοδολογία αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων, Αποκατάσταση περιβάλλοντος, Μείωση
επικινδυνότητας, Συστήματα ασφαλείας για πρόληψη κινδύνων.
4. Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Μεθοδολογία, Ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση.
5. Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Μεθοδολογία οργάνωσης της εκπόνησης των μελετών και παρακολούθησης της γενικής μελέτης.
6. Νομοθεσία και Διαδικασία Έγκρισης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Εθνική και κοινοτική νομοθεσία, Ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού, Περιβαλλοντικοί όροι,
Αρμοδιότητα έγκρισης, Ένδικα μέσα..