1. Εισαγωγή.
  2. Παροχή και ποιοτικά χαρακτηριστικά λυμάτων.
  3. Επιλογή θέσης.
  4. Επισκόπηση λιμνών σταθεροποίησης, αναερόβιες λίμνες, αναερόβιοι αντιδραστήρες, επαμφοτερίζουσες λίμνες, λίμνες ωρίμανσης, φίλτρα, τεχνητοί υγρότοποι.
  5. Εδαφικά συστήματα επεξεργασίας.
  6. Χωριστικά συστήματα επεξεργασίας.
  7. Διάθεση και επαναχρησιμοποίηση λυμάτων.
  8. Αξιοποίηση παραγόμενης βιομάζας.