1. Εισαγωγή, βασικές έννοιες διαχείρισης συγκοινωνιακών έργων στον κύκλο ζωής τους
  2. Οικονομική των συγκοινωνιακών έργων
  3. Φθορές οδοστρωμάτων οδικού δικτύου, παράμετροι επιρροής, μέθοδοι επιθεώρησης
  4. Αξιολόγηση κατάστασης οδοστρώματος, εκτίμηση επιπτώσεων στον χρήστη και στο περιβάλλον
  5. Εξέλιξη κατάστασης οδοστρώματος στο χρόνο υπό κυκλοφοριακή καταπόνηση
  6. Τεχνικές συντήρησης οδοστρωμάτων
  7. Φθορές και συντήρηση γεφυρών και τεχνικών έργων οδικού δικτύου
  8. Ιεράρχηση αναγκών συντήρησης, βελτιστοποίηση κατανομής πόρων συντήρησης
  9. Συντήρηση οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια
  10. Υπολογιστικά συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων και γεφυρών