1. Δορυφορική Γεωδαισία και Εφαρμογές
– Θεωρητικό υπόβαθρο
– Δορυφόροι για Γεωδαιτικές εφαρμογές (GPS/GNSS), είδη και χαρακτηριστικά μετρήσεων
– Συνδυασμός επίγειων, εναέριων και δορυφορικών παρατηρήσεων για την παρακολούθηση
μετατοπίσεων/παραμορφώσεων σε κατασκευές και υποδομές.
2. Τηλεπισκόπηση και Εφαρμογές
– Θεωρητικό υπόβαθρο
– Είδη οργάνων/αισθητήρων, χρήσεις και ερμηνεία μετρήσεων σε εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού.
– Χρήση τεχνολογίας και μετρήσεων RADAR (π.χ., Synthetic Aperture Radar), LASER (LiDAR, Terrestrial Laser
Scanner), και πολυφασματικών εικόνων (π.χ., υπέρυθρες θερμικές κάμερες) για την ενόργανη
παρακολούθηση φυσικών διεργασιών και χαρακτηρισμό της απόκρισης κατασκευών και υποδομών.
3.Εξοικείωση με μεγάλες βάσεις δορυφορικών δεδομένων και ανάλυσή τους με χρήση εξειδικευμένου
λογισμικού
– πρόσβαση, χρήση, και σύνθεση δορυφορικών δεδομένων (π.χ., GALILEO, MODIS, Landsat, Sentinel).
4. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
– Εφαρμογές και Ασκήσεις με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (QGIS)
– Βασικές έννοιες Γεωστατιστικής
– Cloud computing services (π.χ., Google Earth Engine)
– Συνδυαστική ανάλυση επίγειων Γεωδαιτικών παρατηρήσεων και δεδομένων Τηλεπισκόπησης.
5. Εφαρμογή των προαναφερθεισών μεθόδων σε επιλεγμένα προβλήματα Πολιτικού Μηχανικού
(τοπογραφικό ανάγλυφο, κατολισθήσεις, χαρακτηρισμός μετατοπίσεων/καταπονήσεων σε κατασκευές και
υποδομές, χρήσεις γης, πλοήγηση, ζώνες επικινδυνότητας σε πλημύρες, ξηρασίες, πυρκαγιές, κα.).