1. Η έννοια των ψηφιακών διδύμων.
  2. Υποκείμενες τεχνολογίες ψηφιακών διδύμων, διαδικασίες, μέθοδοι και εργαλεία για την εφαρμογή τους.
  3. Ψηφιακά δίδυμα και κυβερνο-φυσικά συστήματα, αντιμετώπιση της απρόβλεπτης και ανεπιθύμητης συμπεριφοράς σε σύνθετα συστήματα.
  4. Ο ρόλος των ψηφιακών διδύμων στη φάση σχεδιασμού και κατασκευής των υποδομών.
  5. Ο ρόλος των ψηφιακών διδύμων στη φάση λειτουργίας των υποδομών.
  6. Εφαρμογές των ψηφιακών διδύμων στο δομημένο περιβάλλον.
  7. Οδικός χάρτης για την ανάπτυξη οικοσυστήματος διασυνδεδεμένων ψηφιακών διδύμων (National Digital Twin) για το δομημένο περιβάλλον.
  8. Ασφάλεια και διαχείριση δεδομένων