1. Μαθηματικές μέθοδοι βελτιστοποίησης, γραμμικός & ακέραιος προγραμματισμός, μέθοδος Simplex.
 2. Μετα-ευρευτικές μέθοδοι βελτιστοποίησης – εξελικτικοί αλγόριθμοι.
 3. Γενετικοί αλγόριθμοι (genetic algorithms).
 4. Μέθοδος αποικίας μυρμηγκιών (ant colony).
 5. Μέθοδος σμήνους σωματιδίων (particle swarm)
 6. Μέθοδος προσομοιωμένης ανόπτησης (simulated annealing).
 7. Μέθοδος αναζήτησης αρμονίας (harmony search).
 8. Μέθοδος διαφορικής εξέλιξης (differential evolution).
 9. Μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης, τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (neural networks).
 10. Συστήματα ασαφούς λογικής (fuzzy systems).
 11. Προβλήματα βελτιστοποίησης πολλαπλών στόχων και κριτηρίων (multi-criteria optimization), αναλυτική ιεραρχική μέθοδος (analytic hierarchy process).
 12. Εφαρμογές – μελέτες περιπτώσεων.