1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ορισμός του σεισμικού προβλήματος. Σχέση του αντικειμένου του μαθήματος με τη Δυναμική του Εδάφους, τη Σεισμική Μηχανική, τη Τεχνική Γεωλογία και Τεχνική Σεισμολογία. Υποδιαίρεση του συνολικού προβλήματος σε τέσσερα επιμέρους αντικείμενα μελέτης. Σεισμική πηγή – Διαδρομή των σεισμικών κυμάτων – Επίδραση των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών- Αλληλεπίδραση Εδάφους – Κατασκευής.

  1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

Μελέτη των σεισμικών πηγών. Σεισμικά ρήγματα (τύποι ρηγμάτων, χαρακτηριστικά και διαστάσεις, ενεργά και μη ενεργά ρήγματα). Ορολογία της Τεχνικής Σεισμολογίας. Θεωρία λιθοσφαιρικών πλακών. Επιφανειακή εκδήλωση ρηγμάτων. Τυφλά ρήγματα. Ποσότητα ενέργειας εκλυόμενης κατά την ολίσθηση ρήγματος. Μέγεθος σεισμών, κλίμακες μεγέθους. Συσχετίσεις μεγέθους ρήγματος και αντιστοίχου μεγέθους και διάρκειας σεισμού.

  1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Επίδραση των τοπικών εδαφικών συνθηκών-Περίπτωση κατακόρυφης 1-Δ διάδοσης κυμάτων-αναλυτικές επιλύσεις, αριθμητικές αναλύσεις, ανάλυση σεισμικών καταγραφών επιφανειακών και υπόγειων δικτύων επιταχυνσιογράφων. Περίπτωση 2-Δ και 3-Δ διάδοσης των σεισμικών κυμάτων-επίδραση της επιφανειακής τοπογραφίας και της τοπογραφίας του σεισμικού υποβάθρου-σεισμική απόκριση ιζηματοπληρωμένων λεκανών.

  1. ΕΔΑΦΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ανάλυση του φαινομένου. Επιπτώσεις στην ακεραιότητα των κατασκευών. Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών. Εκτίμηση της επικινδυνότητας ρευστοποίησης σε συγκεκριμένη θέση (Γεωλογικά κριτήρια, Σεισμολογικά κριτήρια, Απλά Γεωτεχνικά Κριτήρια, Απλοποιημένη Μέθοδος Seed et al., Μέθοδος της Ταχύτητας Διάδοση των Εγκαρσίων Κυμάτων. Εκτίμηση των αναμενομένων διατμητικών παραμορφώσεων. Μέτρα προστασίας και αποτροπής του φαινομένου.

  1. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ  ΠΡΑΝΩΝ  ΥΠΟ  ΣΕΙΣΜΙΚΗ  ΦΟΡΤΙΣΗ

Ισοδύναμη – στατική (ψευδοδυναμική) μέθοδος ανάλυσης. Εκλογή σεισμικού συντελεστή και συντελεστή ασφάλειας. Μέθοδοι μετακινήσεων (Newmark). Επιτρεπόμενες μετακινήσεις. Μέθοδοι δυναμικής ανάλυσης (άμεσες και δύο βημάτων).

  1. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ  ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ   ΥΠΟ  ΣΕΙΣΜΙΚΗ  ΦΟΡΤΙΣΗ

Ευστάθεια κατασκευών εδαφικής αντιστήριξης υπό σεισμική φόρτιση. Μέθοδος ισοδύναμης – στατικής ανάλυσης. Εκλογή του κατάλληλου σεισμικού συντελεστή και του συντελεστή ασφάλειας. Η σημασία των επιτρεπομένων μετακινήσεων. Μέθοδος Newmark. Μέθοδοι πλήρους δυναμικής ανάλυσης.

  1. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ