1.  Εισαγωγή
 2. Φιλοσοφία της αειφόρου διάθεσης υγρών αποβλήτων
 3. Ποιότητα αποδεκτών
 4. Φορτία ρύπανσης
 5. Επιπτώσεις στο περιβάλλον
 6. Καθορισμός ελάχιστης αραίωσης αποβλήτων
 7. Αυτοκαθαρισμός αποδεκτών
 8. Διάχυση ρευστών αποβλήτων
 9. Τυρβώδεις ανωστικές φλέβες
 10. Εφαρμογή της ολοκληρωματικής μεθόδου σε ανωστικές φλέβες
 11. Δισδιάστατη ή κυκλική ανωστική φλέβα
 12. Εφαρμογή καμπυλογράμμων συστημάτων σε κεκλιμένες δισδιάστατες ή κυκλικές φλέβες
 13. Αλληλεπίδραση ανωστικών φλεβών
 14. Σχεδιασμός συστήματος αειφόρου διάθεσης αποβλήτων

 

Η εκπόνηση εργασίας συμβάλλει στον τελικό βαθμό του μαθήματος κατά 40% και η τελική εξέταση κατά 60%. Σε περίπτωση εκπόνησης διαφορετικού θέματος ανά φοιτητή, το οποίο παραδίδεται τμηματικά ανά εβδομάδα, δύναται να υπάρξει απαλλαγή από την τελική εξέταση, όταν ο συνολικός βαθμός είναι πάνω από 7,5 (0.0-10,0).