1. Εισαγωγή στις έννοιες της βιωσιμότητας και της ανάλυσης του κύκλου ζωής των έργων.
  2. Αξιολόγηση απόδοσης έργων στον κύκλο ζωής τους (life cycle performance assessment), τεχνικές ανάλυσης και πρόβλεψης απόδοσης στο χρόνο.
  3. Μελέτη κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων συγκοινωνιακών συστημάτων. (προσβασιμότητα, ανάλωση και εξάντληση φυσικών πόρων, ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές, εκπομπές ρύπων και φαινόμενo θερμοκηπίου).
  4. Βιωσιμότητα οδικών συστημάτων.
  5. Τεχνολογίες επισκόπησης και αξιολόγησης της κατάστασης στοιχείων οδικών έργων (οδοστρώματος, γεφυρών, σηράγγων, τεχνικών έργων), εκτίμηση επιπτώσεων στη βιωσιμότητα και στην απόδοση των έργων .
  6. Χρήση ανακυκλωμένων υλικών (recycled material), ανθεκτικών υλικών (durable materials) και νέων υλικών (νανο-υλικών, nano-materials).
  7. Βελτιστοποίηση της απόδοσης οδικών έργων στον κύκλο ζωής τους (long term performance optimization), συστήματα στήριξης αποφάσεων (decision support systems) βέλτιστης συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου (pavement management systems, bridge management systems).
  8. Ανάλυση κύκλου ζωής συστημάτων μικροκινητικότητας.
  9. Αναδυόμενοι σχεδιασμοί και τεχνολογίες  για την αντιμετώπιση των προκλήσεων βιωσιμότητας στο χώρο των μεταφορών και των συγκοινωνιακών έργων