Κοντοέ Σταυρούλα

Κοντοε

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504, Ρίο
Τηλέφωνο: 2610 996569
skontoe@upatras.gr