Χορς Γεώργιος

Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών,
26504, Ριο

Τηλέφωνο: 2610 996519