ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΓ ECTS
1η Κατεύθυνση Εμβάθυνσης: «Κατασκευές»
Σύνθεση και Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος CIV_8232Α 5
2η Κατεύθυνση Εμβάθυνσης: «Γεωτεχνική Μηχανική – Έργα Υποδομής»
Εδαφοδυναμική CIV_8355Α 5
3η Κατεύθυνση Εμβάθυνσης: «Υδραυλική Μηχανική – Τεχνολογία Περιβάλλοντος»
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών Έργων CIV_9560Α 5
4η Κατεύθυνση Εμβάθυνσης: «Συστήματα Βιώσιμων Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων»
Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών I CIV_8665Α 5