Παπανικολάου Αικατερίνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών,
26504, Ριο

Τηλ: 2610 996561

Η Αικατερίνη Παπανικολάου γεννήθηκε στην Αθήνα (1973). Είναι Διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών (1996) και Διδάκτορας του ιδίου Τμήματος (2002). Από τον Μάρτιο 2003 και για διάστημα ενός έτους εργάστηκε ως μεταδιδακτορική υπότροφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του προγράμματος: “Joint Research Centre Training Through Research” στη μονάδα ELSA (European Laboratory for Structural Assessment), του Ινστιτούτου IPSC (Institute for the Protection and Security of the Citizen), το οποίο υπάγεται στο Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης JRC (Joint Research Centre), με έδρα την Ispra, Ιταλίας. Από τον Ιούνιο 2004 υπηρέτησε το Τμήμα ως Λέκτορας (έως το 2010) και ως Επίκουρος Καθηγήτρια (έως σήμερα), αποτελώντας μέρος του προσωπικού του Εργαστηρίου Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών.

Είναι συν-συγγραφέας μίας ειδικής έκδοσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EUR – Scientific and Technical Research Reports), συγγραφέας/συν-συγγραφέας 3 κεφαλαίων βιβλίων, 29 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, 42 άρθρων σε διεθνή συνέδρια (3 keynote), 16 άρθρων σε εθνικά συνέδρια, 8 τεχνικών οδηγιών του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας και > 70 ερευνητικών και τεχνικών εκθέσεων. Είναι προσκεκλημένη ομιλήτρια σε 13 σεμινάρια/ημερίδες (στο εξωτερικό και στην Ελλάδα) και κριτής σε 27 διεθνή επιστημονικά περιοδικά [Best Reviewer2015 Award of Materials and Structures (RILEM)]. Έχει διατελέσει επιστημονική υπεύθυνος 7 ερευνητικών προγραμμάτων και συνεργαζόμενη ερευνητής σε 13 άλλα. Eίναι μέλος Διεθνών και Ελληνικών Επιστημονικών Επιτροπών και Ενώσεων και co-Chair της επιστημονικής επιτροπής Rilem TC IMC “Durability of Inorganic Matrix Composites used for Strengthening of Masonry Constructions”.

Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην πειραματική μηχανική των (δομικών) υλικών (π.χ. σκυροδέματα υψηλής/ειδικής επιτελεστικότητας, όπως είναι το αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα και το κισσηρόδεμα) υπό συνήθεις συνθήκες περιβάλλοντος, αλλά και υπό φθοροποιές δράσεις, όπως η έκθεση στη δράση πυρός, στη μηχανική συμπεριφορά συστημάτων ενίσχυσης με βάση τις ινοπλισμένες ανόργανες μήτρες και στη μελέτη προηγμένων συστημάτων προκατασκευής (με έμφαση στο βέλτιστο σχεδιασμό τους).

(https://scholar.google.com/citations?user=t0vgUCAAAAAJ&hl=en&oi=ao)

  1. Askouni, P.D., Papanicolaou, C.C.G. and Kaffetzakis, M.I., 2019. The Effect of Elevated Temperatures on the TRM-to-Masonry Bond: Comparison of Normal Weight and Lightweight Matrices. Applied Sciences, 9(10), p.2156.
  2. Askouni, P.D. and Papanicolaou, C.G. (2019), Textile Reinforced Mortar-to-masonry bond: Experimental investigation of bond-critical parameters. Construction and Building Materials, 207, pp.535-547.
  3. D’Antino, T. and Papanicolaou, C. (2018), “Comparison between different tensile test set-ups for the mechanical characterization of inorganic-based composites”, Construction and Building Materials, Volume 171, 20 May 2018, Pages 140–151.
  4. D’Antino, T. and Papanicolaou, C. (2017), “Mechanical characterization of textile reinforced inorganic-matrix composites”, Composites Part B, Vol. 127, pp. 78-91.
  5. Kaffetzakis, M.I. and Papanicolaou, C.G. (2016), “Bond behavior of reinforcement in Lightweight Aggregate Self-Compacting Concrete”, Construction and Building Materials, Volume 113, 15 June 2016, Pages 641-652.